Milí přátelé,

slovy o pravdě Vám přeji požehnané Velikonoce.
Ať v těchto dnech každý z Vás svým osobním způsobem prožije,
co pro něho znamená oslava zmrtvýchvstání a nového života.

Jan Šedivý


„Svátek Velikonoc znamená,
že je sice možné pravdu položit do hrobu,
ale také to, že ona tam nezustane.“
Clarence W. Hull 

Když jsme se před několika léty stěhovali, potřebovali jsme mimo jiné i řemeslníka. Přišel a informoval nás o tom, co bude třeba dělat, kolik to bude stát a hned si u nás nechal potřebný materiál. Když jsem se ho zeptal, co mu mám podepsat, tak mi odpověděl: „“U nás stačí, když se podá ruka. Tady si důvěřujeme.“ Nebyl to pokus pracovat na černo, chtěl mi sdělit, že „tady u nás“ si navzájem důvěřujeme a že se na sebe můžeme spolehnout. Pro nás to bylo velmi krásné přivítání na novém bydlišti.
Tato epizoda bezprostředně souvisí s tématem pravdy, které mě už dlouhá léta provází. Souvisí to určitě i s mým osobním životním příběhem, především s mládím v komunistické zemi, kde lež byla součástí politického systému. Byla vědomě užívána k prosazení vládnoucí ideologie a zároveň se lhaním ospravedlňovalo pronásledování těch, kteří smýšleli jinak.
Způsob, jak se zachází s pravdou, je také velkým tématem naší doby. Ztráta pravdy kořenící v lidském egoismu je pro mě hlavní příčinou největších problémů dnešního světa. V novinách, rozhlase a televizi se denně setkáváme se zprávami o lžích, klamu, dezinformacích a o mnoha jiných podobách a stupních nepravdy.
Upřímně se snažit o pravdivost, pravdivě žít, věrohodně mluvit a jednat patří k základním pilířům všech oblastí lidského života. Najít sám sebe a žít v souladu se sebou samým mohu jen tehdy, když jsem upřímný sám k sobě, když jsem ochotný dívat se na sebe a poznávat jaký opravdu jsem, bez přetvářky, potlačování nebo pokrytectví.
Své vztahy v rodině, partnerství, přátelství můžeme smysluplně uspořádat jen tehdy, když můžeme být k sobe navzájem upřímní, bez lží, polopravd a pomluv.
Politické, hospodářské a náboženské systémy se dříve nebo později zhroutí, pokud jim schází pravdivost a pokud v nich vládne nedůvěra, vědomě se šíří dezinformace a partneři vyjednávání jsou cíleně klamáni.
Tyto věty jsou vlastně samozřejmé a každému by to mělo být jasné. Každý to ví, ale jen někteří podle toho žijí.
Duchovně hledajícím se někdy říká hledači pravdy. Nechápou pravdu jako majetek s kterým si můžou dělat co chtějí, ale snaží se pravdivě žít. Život v pravdě je možno uskutečnit vždy a všude, začíná však u nás samotných, v našem vlastním nitru, v myšlenkách a v postoji k vlastní minulosti. Síla ticha nám časem odhaluje i tmavá místa životního příběhu. Každé takové setkání s pravdou zůstává sice částečné, ale je to pravda, o které je řečeno, že nás osvobozuje. Její odhalování prožíváme jako dobrodružství a nikdy neprobíhá přímočaře, i když o to sebevíc usilujeme.
Zároveň nám každé nalezení pravdy umožňuje dál vrůstat do jedné, celé a vše obsahující Pravdy.
Má tedy smysl usilovat o pravdu i ve světě, v němž máme někdy dojem, že je postaven na lži. Má smysl hledat ve všech životních situacích pravdu a snažit se podle ní žít. Osvobozuje nás a pomáhá, aby život na tomto světě více odpovídal lidské důstojnosti.

Jan Šedivý


Pravda je zrcadlo, které vypadlo z Boží ruky a rozbilo se.
Každý zvedne jednu střepinu a myslí si, že v ní našel celou pravdu

Arabské přísloví


Hledáme pravdu, ale najít ji chceme jen tam, kde se nám to líbí.

Marie Dubská z Třebomyslic (po sňatku von Ebner-Eschenbach, rakouská spisovatelka)


Nakolik se pravdě odevzdáváme, natolik dostává prostor, aby vycházela najevo.

Reshad Feild


Neexistuje nenásilná cesta k překonání konfliktů,
když je každá strana přesvědčená, že jen ona má pravdu.

Raimon Panikkar


Člověku není dáno poznat celou pravdu.
Jeho úkol spočívá v tom
žít podle ní, kdekoliv ji poznává
a volit k tomu nejčistší cestu,
tedy nenásilí.

Pravda se nenachází v knihách.
Pravda sídlí v každém lidském srdci.
Zde je třeba ji hledat a nechat se jí vést
nakolik jsme schopni ji pochopit.

Nikdo však nemá právo, vnucovat jiným,
aby jednali podle jeho chápání.

Mahátma Gándhí


Budu sledovat svou cestu,
kamkoliv mě můj osud a mé úsilí o pravdu povede.

Chalíl Džibrán


(přeložil Zdeněk Lochovský)