Jan Šedivý: To opravdové zůstává, Cesta 2018
Jan Šedivý, učitel kontemplativní modlitby a duchovní průvodce, vypráví v poutavém rozhovoru se dvěma svými kolegy o životní cestě, která jej od nesnadného dětství v komunistickém Československu vedla přes ilegální opuštění republiky, vstup do jezuitského řádu a teologická studia až k uzavření šťastného manželství a dráze duchovního učitele v Německu.
Zároveň popisuje svůj vlastní vnitřní vývoj a jeho zásadní okamžiky.
Sdílí se čtenáři své osobní zkušenosti s rozvíjením spirituality, kontemplativní modlitbou i duchovním doprovázením, které mohou jak nadchnout a inspirovat, tak i prakticky pomoci při překonávání možných úskalí na úzké stezce vedoucí k poznání sebe sama, očištění vlastního nitra a prožívání Boží blízkosti.

Jan Šedivý: O kontemplaci, Cesta 2014, dotisk 2020
Kontemplace je pro autora zkušeností Života, který se projevuje jako jednota a láska. Přináší zároveň zkušenost Boží přítomnosti ve vlastním nitru. Vede každého člověka nejprve k sobě samému, probouzí ho a pomáhá mu najít vlastní místo v životě. Dává sílu změnit, co má být změněno, zanechat, čeho má být zanecháno, a mít odvahu do toho, co má začít. Cílem nejsou mimořádné duchovní zážitky nebo změněné stavy vědomí, nýbrž prožívání celého života v jeho plnosti.


Klasická díla o kontemplaci

Mistr Eckhart: Slovo věčnosti, Jan Bradáč. Aniceto Molinaro, Malvern 2011

Jan Sokol: Mistr Eckhart a středověká mystika, Vyšehrad 2009

Terezie od Ježíše. Vnitřní modlitba, Karmelitánské nakladatelství 2004

Sv. Dionýsios Areopagita: O mystické teologii, Krystal OP 2003

Jan Tauler: Propast k propasti volá, Krystal OP 2003

Oblak nevědění, Pragma 2000

Svatý Jan od Kříže: Výstup na horu Karmel, Karmelitánské nakladatelství 1999

Svatý Jan od Kříže: Temná noc, Karmelitánské nakladatelství 1995

Terezie od Ježíše: Cesta dokonalosti, Karmelitánské nakladatelství 1991, 2002

Terezie od Ježíše: Hrad v nitru, Karmelitánské nakladatelství 1991


Knihy současných autorů věnované kontemplaci

Thomas Merton: Nová semena kontemplace, Barrister 2020 (2. vydání)
Nová semena kontemplace jsou jednou z nejčtenějších a nejoblíbenějších knih Thomase Mertona. Křesťané i nekřesťané chválí Mertona jako pozoruhodného pokračovatele meditativní tradice sv. Jana od Kříže, Oblaku nevědomí a středověkých mystiků, ve Spojených státech se Merton často srovnává s Thorauem.

Reinhold Stecher: Poselství hor, Cesta 2018
Marek Orko Vácha o knize napsal:
Reinhold Stecher nás především a mezi řádky učí umění meditace. Když v evangeliích čteme, jak tématem podobenství se stává rozsévač, pole bílá ke žním, pozvání na svatbu nebo dělníci na vinici, ke Stecherovi takto mluví horské louky, západy slunce, nebo i horolezecká přilba či staré lano; to vše mu zpívá o Bohu, a v horském křišťálu, v tichu nebo mrazivých nocích objevuje stopy Boží. Slovy žalmisty, v této knize nebesa zpívají o Boží slávě a dílo jeho rukou zvěstuje obloha. A biskup Stecher nás zve, abychom, kdekoli jsme, na horách, v nížinách, v každé vteřině našich životů, ono tiché a prastaré vypravování nebes zaslechli a nechali se jím vést.

Franz Jalics: Kontemplativní exercicie, Triton 2018
Autor v této knize předává své zkušenosti z mnohaleté exerciční činnosti, a to s mimořádnou jasnozřivostí a schopností empatie. V deseti oddílech uvádí krok za krokem do blízkosti Boží přítomnosti. Tato praktická cvičebnice může sloužit jako návod na uzavřené exercicie, v nichž se člověk na určitý čas stáhne do ticha, ale je vhodná i pro „exercicie ve všedním dni“ (úvod do kontemplativního životního postoje a Ježíšovy modlitby).

Richard Rohr: Na prahu proměny (denní meditace pro muže), Vyšehrad 2017
Autor sděluje své poznání, že pád, zklamání a utrpení je branou, skrze niž lze dojít k poznání sebe sama. A toto poznání je současně východiskem pravého setkání s Bohem. Zkušenost setkání s vlastní temnotou či vnitřním zraněním vede k proměně. Kniha, zaměřená především na mužské čtenáře, obsahuje 365 meditací na každý den.

John Main: Ticho a hluboký klid, křesťanská meditace na každý den, Karmelitánské nakladatelství 2016
Učení benediktinského mnicha Johna Maina čerpá ze starobylé biblické tradice, z hinduistických upanišad i z moudrosti raně křesťanských pouštních Otců. Před svou smrtí v r. 1982 napsal Main několik knih o kontemplativní modlitbě. Předložená kniha shrnuje jeho myšlenky a nabízí 365 meditací.

Franz Jalics: Cesta kontemplace, Triton 2015
Franz (Ferenc) Jalics SJ (*1927 v Budapešti) je římskokatolický kněz-jezuita a autor duchovní literatury. Žil a působil v řadě zemí, nejdéle v Argentině (1957–1976), kde byl unesen a pět měsíců za nelidských podmínek vězněn. V roce 1978 se usadil v Německu. V roce 1984 tam založil exerciční dům, který dvacet let vedl. Známým se stal zejména po vydání knihy Kontemplativní exercicie (1994).

Otec Jeroným: Růst v nadpřirozeném životě, Triáda 2015 (E-kniha)
Úvahy švýcarského trapistického mnicha o nauce o životě s Bohem, základech křesťanského duchovního života a kontemplativní modlitbě.

Dom Samuel: Celým srdcem, Triáda a Karmelitánské nakl. 2013
Jak ve 21. století žít klášterním životem? Jak plnit křesťanské povolání ve světě rozpadlých hodnot?
Kniha jednoho ze zakladatelů trapistického kláštera v Novém Dvoře a jeho současného opata nabízí úvahy o budoucnosti křesťanství v našem světě.

Jiří Novotný: Mnišství na Blízkém Východě, Refugium Velehrad-Roma 2012
Kniha českého biblisty sleduje přehledně fenomén mnišství v zeměpisném a chronologickém řazení. Centra – Egypt, Palestina, Sýrie, Cařihrad … inspirují dodnes.

Laurence Freeman: Křesťanská meditace, Vyšehrad 2010
Kanadský benediktin Laurence Freeman je známým autorem řady knih o křesťanské meditaci, s níž má bohaté zkušenosti, ale aktivně působí i na poli mezináboženského dialogu. Ve své útlé knížce nepodává teoretický rozbor křesťanské meditace, nýbrž praktický návod doplněný řadou užitečných postřehů a rad, které během let nasbíral. Kniha bude užitečná každému vážnému zájemci o tuto křesťanskou praxi.

Martin Dojčár: Mystická kontemplácia, PhDr. Milan Štefanko – Iris 2008
Čo je mystika? Aké sú jej špecifiká? V čom spočíva podstata duchovného života? Na otázky tohto druhu odpovedá predkladaná štúdia. Autor osobitne tematizuje fenomén mystickej kontemplácie. Na základe porovnania učenia Oblaku nevedenia, zásadného diela stredovekej kresťanskej mystiky, a Ramanu Maharšiho, najvýznamnejšieho novodobého predstaviteľa védantickej duchovnej tradície, formuluje originálne vymedzenie kľúčového pojmu mystiky.

Wilfrid Stinissen: Křesťanská hlubinná meditace, Karmelitánské nakladatelství 2007
Hledání duchovní cesty vede mnohé lidi k praktikování východních způsobů meditace, mezi nimiž má prvenství meditace nitra. Přitom netuší, že tento typ meditace existoval v křesťanství už od počátku. Při meditaci jde o to, abychom zklidnili roztěkanou mysl, ve svém nitru vyhledávali setkání s Bohem a nechali se naplnit jeho pokojem. Autor předkládá řadu užitečných rad, jak s modlitbou začít, a dává návod i na konkrétní meditace.

Thomas Merton: Jonášovo znamení, Karmelitánské nakladatelství 2006
Soubor osobních záznamů a meditací z pětiletého pobytu autora v klášteře.

Richard Rohr: Všechno má své místo, Vyšehrad 2003
Jedna ze základních knih o kontemplaci. Střed a obvod. Ego a duše. Mysl začátečníka. Nechte řeku téct. „Musíme pochopit, že toto není úsilí, které by nás mělo někam přivést. Mým výchozím bodem je, že už tam jsme. Nemůžeme dojít k Boží přítomnosti. Už tam naplno jsme.“ Autor je františkán žijící v USA. Je zakladatelem Centra pro akci a kontemplaci.

John Main, OSB: Okamžik Krista (cestou meditace), Cesta 1997
Anglický řeholník John Main vedl v posledních desetiletích 20. století meditační cvičení v Londýně a Montrealu. V knize jsou shrnuty jeho krátké promluvy, kterými zahajoval chvíle kontemplace se skupinami lidí přicházejících na pravidelná setkání do kláštera. Každá kapitola je uvedena nebo zakončena krátkou citací z Nového zákona.


Literatura blízká kontemplaci

Moudrost Silvána z Athosu, Karmelitánské nakladatelství 2010
Silvána z Athosu (1866-1938) nelze potkat a zůstat lhostejný. Vyjadřuje se velice prostě, ale nedejme se zmást: promlouvá k nám jako ten, kdo poznal Boha a dlouho kráčel po jeho cestách. Proto má moc oslovovat lidská srdce a uvádět je do Božích tajemství. Knížka přináší jeho rozjímání o pokoře, o pokoji, o pokání, o poznání Boha, o duchovním boji atd.

Tomáš Špidlík: Spiritualita křesťanského Východu, Refugium – Velehrad 2004
Systematická příručka o mnišské tradici křesťanského Východu.

Thomas Merton: Sedmistupňová hora, Cesta 2002
Autobiografie zakončená vstupem autora do trapistického kláštera.

Gaston Courtois: Když Pán promlouvá k srdci, Karmelitánské nakladatelství 2002
Soubor myšlenek otce Courtoise, které – jak věřil – mu v tiché modlitbě sděloval Pán.
Názvy některých kapitol: Přebývej ve mně a přijmi mně; Pros mne o živou víru; Utrpení je podmínkou života; Připoj se k mé modlitbě.

Anthony de Mello, SJ: Cesta k lásce, Cesta 1996
Kniha krátkých zamyšlení nad úryvky z evangelií vede čtenáře nejen k hlubšímu pochopení biblické zvěsti, ale učí ho také chápat sebe sama a být k sobě upřímný. Každá kapitola je vhodnou přípravou ke ztišení, kontemplaci.

Anthony de Mello, SJ: K pramenům, Cesta 1996
Kniha duchovních cvičení. Kapitoly jsou seřazeny do několika okruhů s názvy: Skutečnost, Obnova, Kristus, Láska, Ticho, Sazeničky. Pouhá četba této knihy přináší jen malý užitek, je třeba skutečné praxe, a ta je možná jak v soukromí, tak i ve skupině.

Anthony de Mello, SJ: Spojení s Bohem, Cesta 1999
Exerciční přednášky, vydané až po smrti autora. Promluvy jsou založeny na tradičních principech, jako je modlitba, pokání, Kristova láska, přitom však oslovují posluchače osobitým způsobem. Nic druhému nevnucují, ale lákají ho, aby sdílel s autorem jeho duchovní zkušenost.

Anthony de Mello, SJ: Sádhana, Cesta 1996
Celý název knihy je Sádhana, Cesta k Bohu, Křesťanská duchovní cvičení východní formou.
Indický jezuita A. de Mello spojuje na základě vlastních zkušeností duchovní praktiky evropské i asijské. Ukazuje tím, jak je možno obohatit křesťanskou zbožnost. Každé ze 47 uvedených cvičení vybízí k praktickému provádění.

Anselm Grün: O mlčení, Karmelitánské nakladatelství Kostelní vydří 1996
Na stránkách této knížky se setkáváme se zkušeností starých mnichů z 3.-6. století. Jejich poselství vnáší světlo do dnešního, často tak nejasného, pohledu na mlčení. Myšlenky mnichů nás vedou k poznání, že mlčení je duchovní úkol, který vyžaduje nasazení celého člověka.


Inspirace odjinud

David Mitchie: Proč je bdělá pozornost lepší než čokoláda (průvodce na cestě k vědomému životu), Synergie 2014
Bdělá pozornost je síla, která dovede změnit váš život. Kniha je průvodcem na cestě k objevení sebe sama. Autor, sám budhista, předává čtivou formou své zkušenosti s kontrolou myšlenek a s meditací. Stal se populárním také díky zdařilému knižnímu seriálu Dalajlamova kočka.

Thich Nhat Hanh: Cesta k plnému vědomí, Pragma 2008
Autorem knihy je buddhistický mnich, který žije ve Francii. Najdeme zde mnoho podnětů k meditativnímu prožíváni přítomnosti i k udržování jasného, otevřeného a radostného vědomí za denního aktivního života. Kniha učí, jak vědomým dýcháním dosáhnout harmonie v sobě a jak ji předávat i svému okolí.

Etapy krocení buvola. Moudrost zenu, Nakladatelství Nestor, Bratislava 2002, překlad PhDr. Karel Blažek.

Kóšó Učijama: Uvolnit sevření mysli. Cesta k zenu, Dharmagaia, Praha 2000
Knihaje psána opatem zenového kláštera Antau-dži u Kjóta. Je to autentický návor, jak zen opravdu provádět.

Hugo M. Enomiya-Lassalle, SJ: Zenová meditace, Cesta 1995
Úvod k českému vydání napsal T. Halík. On sám se zúčastnil duchovních cvičení vedených P. Lassallem a doporučuje využití zenových praktik k obohacení křesťanské meditační praxe. Kniha informuje o historii i praxi zenové meditace, o psychologických aspektech cvičení, nechybí ani kapitola srovnávající zenovou a křesťanskou meditaci.

Hugo M. Enomiya-Lassalle, SJ: Kam se ubírá člověk, Cesta 1998
Autor v knize přibližuje myšlení a meditace Dálného Východu, přičemž se opírá o poznatky Šrí Aurobinda a Teilharda de Chardin.

Taddeus Golas: Líného muže cesta k osvícení, Pragma 1996
Kniha amerického autora polského původu. Osvícení nemusí být vždy dosaženo úsilím.

Ram Dass: Průvodce meditujícího, Votobia, Olomouc 1996
Kniha předkládá návody pro každého, kdo se zajímá o meditaci. Nejcennější na knize nejsou popisy různých forem, ale především komentující myšlenky autora, který čerpá ze svých zkušeností a hlubokých vhledů.

Alan Watts: Cesta zenu, Votobia, Olomouc 1995
Kvalitní úvahy o zenu pro intelektuály.

Zenová hůl – Anekdoty a příběhy mistrů zenu, Votobia, Olomouc 1995
Thomas Cleary vybral a uspořádal klasické příběhy. Pro zájemce orientovaného výlučně na zen je to bezesporu jedna z klasických knih.

Šunryu Suzuki: Zenová mysl, mysl začátečníka, Pragma, Praha 1994
Podtitulek „všední hovory o zenu“ naznačuje dostatečně obsah i rozsah dílka. Vzhledem k autorově kvalifikaci zenového mistra jde o zajímavé a přínosné počtení.

Mahasi Sayado: Meditace všímavosti a vhledu, Stratos, Praha 1993
Autor této knihy je považován za předního znalce buddhistické meditační praxe. Dílko má 95 stran, je však velmi hutné a přiblíží praxi buddhistické satipatany.

Mirko Frýba: Abhidhamma, Stratos, Praha 1991
Český psycholog ze Ženevy, buddhistický mnich na Srí Lance seznamuje čtenáře s teorií a praxí buddhistické abhidhammy.